Καθηγητής Πληροφορικής, ΠΕ86

Η Πληροφορική έχει έναν πολλαπλό ρόλο στο σχολικό σύστημα: είναι ταυτόχρονα αντικείμενο διδασκαλίας αλλά και μέσο διδασκαλίας. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις η Πληροφορική, με τη μορφή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών λογισμικών ή χάρη στη χρήση του Διαδικτύου, αποτελεί ένα μέσο για την υποστήριξη της διδασκαλίας άλλων γνωστικών αντικειμένων. Ταυτόχρονα αποτελεί, σε διάφορες μορφές, αντικείμενο διδασκαλίας άλλοτε στα πλαίσια ενός Πληροφορικού εγγραμματισμού και άλλοτε ως γενικότερο επιστημονικό αντικείμενο.

Πηγή: http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/dagdilelis.htm